Ga naar hoofdinhoud

privacybeleid

PRIVACY POLICY

Goed hecht veel belang aan uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking. Het doel van deze privacy policy is aan te geven op welke manier Goed uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Goed behandelt uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

1. wie verwerkt mijn gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Goed Farma CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en met als ondernemingsnummer 0400.789.251 ;

Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en met als ondernemingsnummer 0860.548.465 hierna samen “Goed” of ‘de groep’ genoemd Goed verwerkt persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen binnen de groep.

2. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens
verwerkt?

We verwerken je persoonsgegevens voor de registratie van jouw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf, wat betekent dat Goed alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving.
De verwerking van jouw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in het gerechtvaardigd belang van Goed, i.e. het belang om jou te evalueren alvorens je een aanbod van tewerkstelling te doen.
In het geval van een positieve evaluatie en beslissing je aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de
arbeidsovereenkomst voor te bereiden.
In het geval van een beslissing je niet aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode in het gerechtvaardigd belang van Goed, met name om je in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij jouw profiel en teneinde de belangen van Goed met het oog op eventuele betwistingen te vrijwaren.

3. Welke informatie verwerken wij?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op jou betrekking hebben of op basis waarvan je geïdentificeerd kunt worden.
Anonieme gegevens, die ons niet toestaan je te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.
Goed verzamelt en verwerkt de gegevens die je verstrekt via de rekruteringswebsite, door middel van het invullen van formulieren en/of via CV’s en motivatiebrieven. Goed kan ook gegevens die je hebt meegedeeld tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail of brief verzamelen en verwerken. Voor bepaalde vacatures doet Goed beroep op dienstverleners (bijvoorbeeld een selectiekantoor) en verwerkt Goed ook de persoonsgegevens die zij van de dienstverleners ontvangt.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:
• standaard informatie in verband met je identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
• persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, taal, eventuele namen van
familieleden die werken bij Goed,...);
• je foto indien je ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in jouw CV);
• gegevens in verband met jouw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste
tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere producten, indien relevant voor de functie: ervaring met fysiek zwaar
werk ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien je referenties hebt opgegeven in jouw CV en indien je hiervoor jouw
toestemming hebt gegeven;
• gegevens in verband met je opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
• gegevens met betrekking tot je huidige professionele situatie (werknemer, zelfstandige, (uitkeringsgerechtigde) werkloze,
ingeschreven bij VDAB,,…);
• talenkennis;
• eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij jouw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie
(indien van toepassing, hoe je staat ten aanzien van zaterdagwerk, zondagwerk, variabele uurroosters, huidige loonpakket en
loonsverwachtingen, andere lopende sollicitaties,…);
• alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.
Je bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien je dit niet doet, kan dit jouw kans op aanwerving wel beïnvloeden.

4. Zal Goed geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van
geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke
mate treffen.
Goed stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven
omschreven. Goed baseert haar beslissing om je aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde
gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens.

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.
Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen jouw persoonsgegevens bewaard worden gedurende vijf jaar na het
einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 besproken worden.

6. Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn
persoonsgegevens door Goed?

Je kan op ieder moment Goed contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van jouw persoonsgegevens. Je
hebt bovendien het recht om Goed op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

• Inzage van jouw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen. 
• Rectificatie van jouw persoonsgegevens met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat
worden bijgehouden. 
• Jouw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken;
• de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. .
Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe Goed zich in punt 2 zou gebaseerd
hebben op het gerechtvaardigd belang.
Deze rechten zijn niet absoluut: Goed kan gronden hebben om niet of gedeeltelijk in te gaan op je verzoek.

Je hebt daarnaast ook het recht om - indien je meent dat Goed niet in overeenstemming van de wetgeving inzake
gegevensbescherming heeft gehandeld - een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit:

• via privacy@goed.be;

Voor meer specifieke vragen in verband met GDPR kan u ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'): op het volgende e-mailadres: dpo@goed.be; of per post: Goed Hulpmiddelen cv-so, t.a.v. DPO, Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen.

8. Hoe zal je op de hoogte gebracht worden van wijzigingen aan deze privacy policy?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan deze pagina. Wij raden je dan ook aan om de nieuwste versie van deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacy policy.

 28/08/2020