Ga naar hoofdinhoud

privacybeleid

PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

 (versie 1  - 15 februari 2021)

Goed hecht veel belang aan jouw privacy en jouw rechten bij de gegevensverwerking.

Het doel van deze privacyverklaring is aan te geven op welke manier Goed jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Goed behandelt jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1. WIE VERWERKT JOUW GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door

 • Goed Farma CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en met als ondernemingsnummer 0400.789.251;
 • Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en met als ondernemingsnummer 0860.548.465;

hierna samen “Goed” of ‘de groep’ genoemd.

Goed verwerkt persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die zijn verkregen binnen de groep.

2. WELKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ?

Goed verzamelt en verwerkt de gegevens die je verstrekt, door middel van het invullen van formulieren en/of via CV’s en motivatiebrieven. Goed verzamelt en verwerkt ook gegevens die je hebt meegedeeld tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail of brief.

Indien Goed beroep doet op dienstverleners (bijvoorbeeld een selectiekantoor) voor de rekruteringsprocedure, verwerkt Goed ook jouw persoonsgegevens die zij van de dienstverleners ontvangt.

Deze persoonsgegevens kunnen onder meer, zonder zich daartoe te beperken, volgende informatie omvatten:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum,…;
 • Foto (indien je ons deze vrijwillig bezorgt);
 • Gegevens die toelaten te beoordelen of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor een bepaalde functie: diploma’s, werkervaring, salarisinfo, referenties, talenkennis, eventuele testresultaten,…;
 • Eventuele andere relevante gegevens en persoonlijke kenmerken die je ons meedeelt bij jouw sollicitatie;
 • Gegevens betreffende de gezondheid van de sollicitant, indien zij relevant zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de arbeidscapaciteiten van de sollicitant in het kader van een specifieke functie;
 • Gerechtelijke gegevens indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie of indien.er een wettelijke grond is om dit op te vragen;
 • Alle andere (dan de hierboven vermelde persoonsgegevens) die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Goed gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van selectie en rekrutering. Dit betekent dat Goed jouw persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving;
 • met jou te communiceren in het kader van de sollicitatie;
 • je te informeren over andere openstaande vacatures die aansluiten bij jouw profiel;
 • de arbeidsovereenkomst voor te bereiden, in het geval de sollicitatie resulteert in een aanbod van tewerkstelling;
 • wervingsreserves aan te leggen voor functies waarvoor Goed weet dat er regelmatig of in de nabije toekomst vacatures zullen zijn.

4. MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD/ WIE ZAL TOEGANG HEBBEN TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Goed zal jouw persoonsgegevens in principe enkel delen binnen de groep. Enkel de medewerkers die aan de werving en selectie meewerken, de aanwervende manager en de directeur zullen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Medewerkers die ondersteuning bieden (bv. HR-medewerkers, bepaalde IT-medewerkers,…), kunnen occasioneel in aanraking komen met jouw persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Daarnaast kan Goed jouw persoonsgegevens delen met externe selectiekantoren die bepaalde delen of de volledige selectieprocedure opnemen.

Goed kan jouw persoonsgegevens delen met andere derden indien dit verplicht is bij wet, decreet of ordonnantie.

5. ZAL GOED GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING TOEPASSEN?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Goed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor sollicitanten.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW INFORMATIE?

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen jouw persoonsgegevens gedurende 5 jaar na het einde van de aanwervingsprocedure worden bewaard in onze werfreserve. Indien je dit niet wenst, kan je dit melden via jobs@goed.be. Na afloop van de bewaarperiode zullen de persoonsgegevens uit het systeem van Goed verwijderd worden.

 

7. ZULLEN JOUW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze groep verwerkt en bewaart al jouw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Jouw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

 

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN JOUW GEGEVENS?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, onbevoegde onthulling en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit die optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Indien er zich toch een incident zou voordoen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Goed zorgt dat haar verwerkers een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens garanderen.

 

9. WAT ZIJN JOUW RECHTEN OP HET VLAK VAN PERSOONSGEGEVENS EN HOE KAN JE DIE RECHTEN UITOEFENEN?

In overeenstemming met de privacywetgeving heb je het recht tot:

 • Inzage van jouw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht om een kopie te vragen, voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
 • Aanpassing of correctie van jouw persoonsgegevens: je kan op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te vervolledigen.
 • Intrekking van jouw toestemming: Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming in te trekken zonder een reden op te geven. Het intrekken van jouw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor die intrekking.
 • Gegevenswissing (“right to be forgotten” - indien het technisch niet mogelijk is zullen andere technieken zoals anonimisering/versleuteling etc gebruikt worden.)
 • Verzet/bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens: indien je het niet eens bent met de manier waarop Goed bepaalde gegevens verwerkt, kan je je daartegen verzetten.
 • Verzet tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)
 • Beperking van de verwerking

Goed behoudt zich het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan bepaalde wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we reeds kunnen wissen en je daarvan op de hoogte stellen. Tot slot dien je er rekening mee te houden dat wij je sommige diensten niet meer kunnen aanbieden na bepaalde acties m.b.t. de uitoefening van jouw rechten.

Voor elke verzoek kan je je wenden tot uw HR-contactpersoon, of kan je mailen naar jobs@goed.be

 

10. HOE ZAL JIJ OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacyverklaring zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze privacyverklaring bovenaan deze pagina. Wij raden je dan ook aan om de nieuwste versie van deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacyverklaring.

 

11. HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. jouw persoonsgegevens kan dit:

Voor meer specifieke vragen in verband met GDPR kan je ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'): op het volgende e-mailadres: dpo@goed.be; of per post: Goed, t.a.v. DPO, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.